2018

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností - 1.10.2018

Dohoda o zrušení predkúpneho práva - Bodisová - Laposa - 4.12.2018

Dohoda o zrušení vecného bremena - Uher - 4.12.2018

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - 14.11.2018


2017

Dohoda o podmienkach spolupráce - 30.06.2017