2018

Dohoda o zrušení vecného bremena - Uher - 6.2.2019

Dohoda o zrušení vecného bremena - Lancz - 9.1.2019

Dodatok č. 1 k dohode o zrušení vecného bremena – predkupného práva zo dňa 04.12.2018

Dohoda o podaní umeleckého výkonu - 5.12.2018

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností - 1.10.2018

Dohoda o zrušení predkúpneho práva - Bodisová - Laposa - 4.12.2018

Dohoda o zrušení vecného bremena - Uher - 4.12.2018

Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok - 14.11.2018


2017

Dohoda o podmienkach spolupráce - 30.06.2017