Obecné nájomné bytyAdministratívny postup pri záujme o pridelenie nájomného bytu 

Web Builder

Posudzovanie žiadostí

> stiahnuť tu <

1. Žiadatelia sú evidovaní na Obecnom úrade Veľké Blahovo a žiadosti budú posudzované postupne ako boli doručené. Uprednostnení sú obyvatelia obce Veľké Blahovo. V prípade uvoľnenia bytu budú žiadatelia postupne podľa poradia vyzvaní k doloženiu potrebných dokumentov.

2. Žiadateľ predloží

  • a) písomnú žiadosť ( tlačivá na stiahnutie nižšie)
  • b) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu,
  • c) príjem všetkých pracujúcich osôb, ktoré budú v byte bývať za predchádzajúci kalendárny rok ( potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti, overenú kópiu živnostenského listu, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku dokladom zo Sociálnej poisťovne)
  • d) fotokópie rodných listov detí, fotokópie OP,
  • e) žiadateľ ZŤP predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia,
  • f) potvrdenie zo Sociálnej poisťovne.

3. Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje alebo údaje sfalšuje, považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa vyradia z evidencie žiadostí o nájomný byt. 

4. Žiadateľ obdrží písomné vyrozumenie o pridelení/nepridelení bytu do 30 kalendárnych dní po predložení všetkých doložených žiadaných dokumentov.

5. Po pridelení bytu zloží žiadateľ šesťmesačnú finančnú zábezpeku.

6 .Výmena bytu po pridelení nie je možná.

7. Opätovné predĺženie nájmu sa zrealizuje po predložení potvrdení o príjme.

Tlačivá na stiahnutie

(.doc, .docx)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Čestné prehlásenie

Potvrdenie o príjme, živnostník

Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy 

Dokumenty na stiahnutie

(.doc, .docx)

Domový poriadok 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Veľké Blahovo o nájomných bytoch č. 1/2018

Bytovú agendu spravuje:
Klaudia Lőrinczy Žigová


tel.: 031 552 20 93

e-mail: lorinczy@velkeblahovo.sk