VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE


č. 1/2018
5.2.2018


...


VZN o nájomných bytoch - 14.1.2018


...


Dodatok č. 1
Ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2010 Obce Veľké Blahovo
Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľké Blahovo


...


č. 3/2016
VZN obce Veľké Blahovo o organizácii miestneho referenda


...


č. 2/2016
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Blahovo


...


č. 1/2016
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Veľké Blahovo

DODATOK č.1 k VZN č. 1/2016


...


č. 1/2015
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Veľké Blahovo

DODATOK č.1 k VZN č. 1/2015 o určení názvov ulíc v obci Veľké Blahovo


...


č. 1/2013
o podmienkach prenajímania nájomných bytov v bytových domoch


...


č. 3/2012

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

......


č. 1/2012

prevádzkový poriadok pre pohrebisko

 

...

 

č. 3/2010

umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území obce Veľké Blahovo

 

...

 

č. 2/2010

Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IREFIT