Objednávky

Faktúry

Zmluvy

Dohody

Zápisnice OZ

VZN

Rokovací poriadokKOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VEĽKÉ BLAHOVO 2019 - 2023

 ...

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

 ...

Schválený rozpočet obce na rok 2017 - 2019 (xlsx)

Návrh rozpočtu obce na obdobie 2018 - 2020 (xlsx) - 1.12.2017

Návrh rozpočtu obce na obdobie 2019 - 2021 (xlsx) - 1.3.2019

...

Sadzobník cien za služby poskytované obcou

...

Zásady poskytovania niektorých služieb obcouZverejnenie usmernenia MPaRV SR

Obec Veľké Blahovo zverejňuje usmerňujúci list Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
ktorý súvisí s nálezom Ústavného súdu SR o protiústavnosti ustanovení v § 4, 5 a 6 zákona č. 140/2014 Z. z.,
podľa ktorého obce vydávajú potvrdenia pre záujemcov o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
ZMOS

Dňa 14. 11. 2018 Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom PL. ÚS 20/2014-80 rozhodol,
že ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 140/2014 Z. z.“)
n i e s ú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Podľa čl. 125 ods. 3 ústavy dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ust. § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. účinnosť.
Ak národná rada neuvedie tieto ustanovenia do súladu s ústavou, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Dňa 11. 2. 2019 bol vyhlásený tento nález v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Od tohto dňa teda ust. § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. strácajú účinnosť.
Ide o veľmi dôležitý moment, nakoľko od tohto dňa obce nemusia plniť určité zákonné povinnosti uvedené v predmetných ustanoveniach.
Proces nadobúdania vlastníckeho práva k poľnohospodárskemu pozemku sa tak výrazne zjednodušil.


 

Výrub stromov - rozhodnutie - 11.8.2018

 

Výrub stromov


OZNÁMENIE


Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k.ú. Veľké Blahovo – 04.02.2019


Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k.ú. Veľké Blahovo – 02.01.2019

 


KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE VEĽKÉ BLAHOVO 2019 - 2023

...

Program rozvoja obce Veľké Blahovo na roky 2014-2020

...

 

Rozvoj Obce:

 

 

Názov         Nájomné bytové domy 2x 24BJ

Lokalita      Veľké Blahovo

Autor          Ing.arch. Ambrus Csaba

Nájomné bytové domy 2x 24BJ

 


 

...

 


 

 

 

 

 

 

 IREFIT